03/06/1391

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

3 : 1

هفته 6

تعداد تماشاچی : 351

رخداد های بازی

8

11

14

21

46

53

61

88

89

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن