03/06/1391

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Naft Tehran

1 : 3

هفته 6

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

27

40

45

54

65

66

69

71

73

87

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن