31/06/1391

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Saba Qom

2 : 1

هفته 6

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

6

12

17

69

82

85

91

93

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن