28/05/1391

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saipa Tehran

0 : 2

هفته 5

تعداد تماشاچی : 4500

رخداد های بازی

28

56

90

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن