10/05/1391

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Zobahan Isfahan

1 : 0

هفته 3

تعداد تماشاچی : 40000

رخداد های بازی

14

48

71

84

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن