29/04/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Rahahan Tehran

1 : 1

هفته 1

تعداد تماشاچی : 450

رخداد های بازی

10

22

32

32

39

45

73

77

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن