29/04/1391

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Perspolis Tehran

0 : 1

هفته 1

تعداد تماشاچی : 13000

رخداد های بازی

32

43

53

70

89

89

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن