17/01/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Esteghlal Tehran

17:30

1 : 1

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 4810

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

سعاد وفاپيشه

رخداد های بازی

11

40

74

80

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 79 11
2
33
28 90 8
18
3
1
17
88 69 74
14

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
22
8
15
74
90
13

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70
14
16 77 4
5
11 87 7
12
29
8
61 10 77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
37
27
71
7
88
1
4
77