19/12/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Naft Abadan

15:30

1 : 0

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 330

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

سعاد وفاپيشه

رخداد های بازی

2

9

51

64

75

96

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
8
16
5
17
21
6 46 4
24 46 32
7
20 66 77
44

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

40
22
77
32
2
29
10
4

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
77
5
99
17 52 11
66
8
1
44
33 46 2
9

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
68
2
15
18
13
22
88
70