04/11/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Gostaresh Foulad

16:45

1 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 30000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

36

59

63

75

85

85

85

87

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70
14
1
5
7 66 11
29
4 51 16
8
61

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
16
37
77
71
11
17
12
20

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
7 72 27
4
17
19
70
1
10 92 80
11
15
9 91 88

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
88
25
80
22
44