04/11/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepahan Isfahan

14:45

1 : 1

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

عليرضا حيدرپناه

رخداد های بازی

25

31

47

85

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17 75 37
9
55
1
23 57 7
88
14
5
6
33 46 8

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
37
8
2
77
21
70
27
39

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 72 24
70 91 32
45
5
4
27 83 11
17
30
7
3
23

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
28
33
14
32
24
96
22