04/11/1395

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Foolad Khouzestan

15:30

1 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا منصوري

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

14

44

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
4
7
8
14 67 77
18
88 56 9
3
6
1
40 67 30

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
30
9
15
5
77
99

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
12
11 83 70
30 90 14
6
24
27 46 18
2
3
23

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

18
22
70
14
19
33
20