29/10/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Naft Tehran

14:30

2 : 1

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 12000

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

29

64

66

66

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 91 19
2
10
23
16 87 14
77
3
24
9 74 70
4
12

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
19
70
14
6
40
13

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
37 61 7
9
14
88
21 47 8
55
1
5
6
23 73 33

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
8
77
70
27
33
39