25/09/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Esteghlal Khouzestan

14:30

2 : 1

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 50

داوران

داور اول

مهدي مرجان زاده

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

داريوش صابر مطلق

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

12

29

41

44

86

91

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
11 64 24
70
45
6
8
23 81 19
30
20
5
7

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

17
33
19
26
24
3

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70 76 19
14
16 65 9
5
11
1
29
8
61

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
77
6
37
12
2
9