19/09/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Perspolis Tehran

14:10

1 : 2

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 19000

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

سعيد قاسمي

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

21

25

92

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
27 81 8
4
11
80 68 70
44
18
77 91 17
15
9
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
70
25
8
14
12
23

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
13 76 9
6
5
2
7
23
24
10
21 61 36

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

9
1
8
37
99
36
27