04/05/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Naft Abadan

20:45

0 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا منصوري

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

19

58

65

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
5
7
17 64 9
20
11 82 30
3
10 90 13
4

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

9
12
33
30
23
21
13

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
3
1
23
2
88
77 69 70
8 74 6
10
7
16

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

70
9
20
14
6
22