لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 پاس همدان 0 شهيد قندي يزد 1 1400/11/17 14:00
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهيد قندي يزد 1 پاس همدان 1 1399/11/08
week 19 پاس همدان 0 شهيد قندي يزد 1 1400/02/25 19:30
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شهيد قندي يزد 0 پاس همدان 2 1384/07/24
week 22 پاس همدان 1 شهيد قندي يزد 1 1384/11/23