لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد نوین اهواز 1 پاس همدان 0 1400/10/29 14:00
week 23 پاس همدان 1 فولاد نوین اهواز 1 1401/02/27 19:45