لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 داماش پارسه تهران 2 کیان اراک 1 1399/10/16 14:00