23/11/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Saba Qom

15:00

0 : 0

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

89

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
93
8
99 86 20
1
19
29 70 22
21
10
13
4

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

22
16
27
15
14
20
12

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
99 59 10
1
23 86 93
14 53 8
18
6
13
4
7
21

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
8
3
10
40
93
5