12/11/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Saba Qom

14:30

2 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 186

داوران

داور اول

رضا عادل

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

حميد رضا کنعاني

داور چهارم

هادي حاج عباسي

رخداد های بازی

23

35

53

56

56

95

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
93
8
99 69 10
1
19 55 18
15 69 4
6
21
11
13

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

20
12
29
16
18
10
4

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
1
2
14
77 28 88
5
19 65 80
12
4 89 70
10
20

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

80
18
99
22
66
88
70