10/10/1394

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Zobahan Isfahan

15:00

1 : 1

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

14

41

48

58

60

60

66

70

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
8
20
18
3
12
11 85 23
7 69 9
30 74 24
16
4

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

5
13
9
1
21
23
24

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8 59 7
47
20
39
18
10
12
4 78 6
9
66 55 33

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
37
35
33
6
77
15