10/10/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Padide Khorasan

15:00

1 : 0

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

علي اکبر نوري

کمک داور دوم

رحيم حاجي لو

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

42

43

65

72

92

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 77 21
3
1
63
13
10 57 32
4
7
23
14 70 75
18

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
42
2
32
88
75
21

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 68 2
88 88 32
8 90 24
1
70
44
17
30
5
15
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

29
32
16
18
2
33
24