24/02/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Gostaresh Foulad

18:00

1 : 1

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 50

داوران

داور اول

جواد محمدي

کمک داور اول

جواد محمدي

کمک داور دوم

فرهاد خوشنواز

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

40

62

67

81

81

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
2 58 70
14
5
19 77 99
22
12
4 66 18
10
8
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

1
80
18
30
99
17
70

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
11
21
6
15
44
30 69 88
7 78 14
8
1
40 11 17

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

88
28
32
17
14
70
64