14/12/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saipa Tehran

16:00

1 : 0

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

علي ميرزابيگي

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

31

37

58

63

71

83

85

87

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
8
18
1
4
19
10 64 25
23
7 79 28
11 88 30
16

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
30
28
22
14
2
61

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
21
88 60 30
6
15
44
17
14
8 79 20
1
9 89 26

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
28
26
30
70
24
64