29/08/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Rahahan Tehran

14:45

1 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

اميد سعيد فر

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

4

34

50

83

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
18
9
23
1
28 77 77
38
6 60 11
3 60 8
24

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
11
21
26
77
22
12

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
8
13 90 88
4
7
21
19
32 67 23
14
18
11 63 6

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

2
6
88
75
23
35
42