29/07/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Ahvaz - Padide Khorasan

17:00

2 : 3

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Takhti e

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

محمد رضا مديرروستا

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

13

37

39

59

62

65

69

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 77 88
1
13 90 22
4
7
10
19
6
21
14 69 23
18

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
42
32
88
5
23
11

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
8
77
2
4
24 68 17
19
20
14 84 13
30

بازیکن ذحیره Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
17
15
18
33
7
40