24/07/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

17:10

1 : 2

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

محسن قهرماني

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

محمد حسين زاهدي فر

رخداد های بازی

61

64

68

68

70

90

94

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 91 40
10 78 20
77
6
5
17 75 7
19
3
2
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

20
7
22
23
18
40
99

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
21
88
7 77 23
24
15
3
8 87 32
1
70
5

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
6
23
32
44
2
33