22/05/1394

جزییات مسابقه

Saba Qom - Gostaresh Foulad

19:25

1 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

حمزه علي سليمي

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

7

40

45

55

57

57

83

85

95

95

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 93 88
2
14
5
6
19 53 90
22
11 77 7
10
8
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
1
90
99
66
88
20

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
5
8
17
1
9
19 46 18
6
11
28
4

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

12
16
27
15
20
18
13