15/05/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Foolad Khouzestan

18:00

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

هادي طوسي

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

سعيد شمس

رخداد های بازی

5

38

86

90

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 67 23
21
6
7
8 73 11
3
1
5
2
40 46 32
15

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
23
32
26
44
18
33

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
8
1
13 65 11
4
10
19
6 82 21
7
14 85 75
18

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
11
88
75
5
21
23