24/11/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Naft Masjed Soleyman

14:30

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

حمزه علی سلیمی

کمک داور دوم

محمد رضا مدیر روستا

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

48

58

79

85

93

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
7
8
13
16
20 88 17
21 63 77
22
26
28
29 83 10

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

77
10
17

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5
8
9
14
17 87 21
19 80 6
24
28 53 23
80
99

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

6
23
21