04/07/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Tehran

17:30

2 : 2

هفته 10

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

21

31

38

68

81

92

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
1
20
2
13
23
8
10 64 7
11
9 85 6
77 89 22

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
22
7

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 75 14
21 46 40
4
8 67 9
1
5
24
3
10
7
15

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
14
40