20/02/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Mes Kerman

0 : 1

هفته 34

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

4

75

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن