15/02/1392

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Fajr Sepasi

1 : 2

هفته 33

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

14

34

61

93

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن