26/01/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Sepahan Isfahan

1 : 1

هفته 32

تعداد تماشاچی : 70000

رخداد های بازی

13

35

45

45

66

81

86

93

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن