23/01/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Peykan Tehran

0 : 0

هفته 32

تعداد تماشاچی : 4000

رخداد های بازی

40

52

77

78

90

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن