23/01/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Gahar Dorood

2 : 0

هفته 31

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

28

44

52

78

80

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن