20/12/1391

جزییات مسابقه

Aluminium Hormozgan - Zobahan Isfahan

0 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

16

56

66

87

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن