11/12/1391

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Rahahan Tehran

2 : 4

هفته 28

تعداد تماشاچی : 1200

رخداد های بازی

13

24

27

41

47

71

75

76

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن