11/12/1391

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Damash Gilan

1 : 0

هفته 28

تعداد تماشاچی : 4500

رخداد های بازی

75

84

87

91

92

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن