05/12/1391

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Saba Qom

1 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

42

64

68

72

78

80

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن