05/12/1391

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Rahahan Tehran

4 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

30

38

41

44

47

56

72

83

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن