04/12/1391

جزییات مسابقه

Aluminium Hormozgan - Perspolis Tehran

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 22000

رخداد های بازی

41

58

74

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن