05/12/1391

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Gahar Dorood

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

11

54

59

85

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن