27/11/1391

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Saipa Tehran

1 : 2

هفته 26

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

50

66

74

77

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن