27/11/1391

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Foolad Khouzestan

2 : 2

هفته 26

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

12

17

25

33

38

56

61

91

93

93

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن