20/11/1391

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Malavan Anzali

1 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 30000

رخداد های بازی

45

59

63

71

77

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن