10/11/1391

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Damash Gilan

3 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

9

13

30

36

44

76

88

90

90

94

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن