10/11/1391

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Esteghlal Tehran

0 : 3

هفته 24

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

20

61

78

78

78

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن