29/10/1391

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Saba Qom

1 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

27

34

45

45

51

58

67

90

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن